Văn thư 8 / VT/VP/Cao Đài Hải Ngoại. Gửi Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh. Tòa Thánh Tây Ninh.


Không có nhận xét nào: