TIẾNG SẤM (Nguyễn Thanh Giang)


Nhắn bọn Lú
Chúng đã chiếm Hoàng Sa, Bản Giốc
Mà trên cao vẫn một lũ đười ươi
Tay giữ ống, miệng tung hô “Bốn tốt”
Sấm rung lên niềm uất hận của Trời
Xuân Ất Mùi

Nguyễn Thanh Giang

Không có nhận xét nào: