Ban Biên Tập Tổ Quốc

THÔNG BÁO
NGHỈ THƯỜNG NIÊN
Sau số báo 163, Ban Biên Tập Bán Nguyệt San TỔ QUỐC sẽ nghỉ thường niên một kỳ báo như thường lệ.
Số báo Tổ Quốc 164 thay vì ra ngày 15 tháng Tám sẽ là ngày 1 tháng Chín 2013 

Trân trọng
ÿ  Ban  Biên Tập Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: