Phạm Thanh Nghiên

Sợ
 

Xưa ngồi nhà "Tọa kháng"
Chịu án bốn năm tù
Thêm ba năm quản chế
Đời tù đến bao giờ?Về nhà mới hơn tháng
Công an đến bẩy lần
Bốn lần giấy triệu tập
Bắt lên phường: "dạ, thưa."

Không đi vì tôi sợ
Giống như bé Phương Uyên
Nhỡ rủi ra gặp chuyện
Một đi lại không về.

Rồi gán tội "lật đổ"
Tội"khủng bố", "chống Tàu"
Chính quyền này vốn xấu
Cả một bày mọt sâu

Đi tù ai không sợ.
Nhưng sợ thôi, không hèn
Làm đứa hèn mất nước
Mang tội với quê hương.

 

ÿ  Phạm Thanh Nghiên
Viết ngày 8/11/2012

Không có nhận xét nào: