Trần Mạnh Hảo

Thơ 
Phản Tràng Giang

Trần Mạnh Hảo
Sông chảy trong bàn tay trẻ thơ
Chỉ tay đường lối ấy bơ thờ
Tràng Giang đoản mạch chơi bè phái
Làm cả tay chèo sóng vẩn vơ
Nước nước non non buồn gấp gấp
Sơn sơn thủy thủy chán chường ngây
Đoản giang tù túng đòi khoe sóng
Rờn rợn da trời nước chảy thây
Bèo dạt đùn mây hàng núi bọt
Chim nghiêng cánh giả thế thời nghiêng
Hồn quê rười rượi sầu hun hút
Sông bỏ trời xanh gió xích xiềng
Ai phản Tràng Giang phải đổi dòng 
Bao giờ dân tộc hết long đong
Lửa thiêng còn chút dìm con nước
Buồm thưở xưa nhờ gió mới giong… 

Trần Mạnh Hảo

Không có nhận xét nào: